Autoriseret psykolog i Ballerup 

Andrea Nissen Klinkby

Psykolog Andrea Nissen Klinkby
Ballerup Psykologhus * Centrumgaden 7, 1 * 2750 Ballerup * Tlf: +45 2757-5248 * E-mail:

Som medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt etiske principper for nordiske psykologer.

Privatlivspolitik

Psykolog Andrea Nissen Klinkby


Dataansvar – Vi tager din databeskyttelse alvorlig.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.


For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.


I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata og biometriske oplysninger om dig, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine persondata.Psykolog Andrea Nissen Klinkby er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:


Kontaktperson: Andrea Nissen Klinkby


CVR: 34161755


Telefonnr.: 27575248


Mail: andrea@balleruppsykologhus.dk


Website: balleruppsykologhus.dk, psykologandrea.dk og standuppsykologen.dkVi sikrer fair og transparent databehandling


Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.


Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, skal vi have dit samtykke. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.


 

Behandling af persondata


Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. Vi anvender denne type data om dig:


Almindelige persondata

CPR-nummer

Følsomme data

Biometriske oplysninger


Vi sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål


Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker:


I forbindelse med behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger

Administration af din relation til os

Opfyldelse af lovkravVi behandler kun relevante persondata


Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger.Vi behandler kun nødvendige persondata


Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige


Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Ifølge sundhedsloven skal psykologer opbevare patientjournaler i mindst 5 år fra sidste behandlingsdato (§ 15 jf. stk. 5 og BEK nr 567 af 19/05/2017 § 6. Den autoriserede psykolog skal opbevare en journal i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse).Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata


Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.


Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt din behandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Når vi i vores service og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.Sikkerhed


Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.


I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.Brug af cookies


Vi placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon.Dine rettigheder


Du har ret til at få adgang til dine persondata.


Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data.


Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.


Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.


Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.


I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.


Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.


Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.